Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

I. Informacje ogólne 

1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania konsumenckie.

Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest firma Delicom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Niemcy, telefon: 49(0)511-87989280, E-mail: testopon@delti.com, strona internetowa: www.testopon.com (dalej „Podmiot odpowiedzialny”, zob. także nasze impressum). Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej datenschutz@delti.com lub naszym zwykłym adresem pocztowym z dopiskiem „Administrator danych osobowych”.

Korzystanie z funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej jest możliwe bez konieczności przetwarzania danych osobowych. W kwestii danych (osobowych) przekazanych nam technicznie przez Państwa proszę mieć na uwadze poniższe zapisy. Jeśli w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty korzystać będziemy z usług współpracujących z nami usługodawców lub będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o stosownych procedurach w tym zakresie (poniżej). Na koniec podamy Państwu również ustalone kryteria dotyczące okresu przechowywania danych.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeśli nie zdefiniowano inaczej, celem prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych jest realizacja własnych celów komercyjnych.

W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z różnych podstaw prawnych.

 • Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykonywanie określonych procesów w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej „Zgoda”), podstawę prawną stanowią zapisy art. 6 I lit. a RODO.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów przygotowania lub realizacji umowy, której (potencjalną) stroną jest dana osoba (dalej „Wykonanie umowy”), np. jeśli dokonają Państwo rejestracji w celu skorzystania z usługi (platformy ratingowej), a przetworzenie danych jest niezbędne do świadczenia tej usługi, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. b RODO.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, np. wypełnienia obowiązku archiwizacji dla celów podatkowych, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. c RODO.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, np. jeśli osoba odwiedzająca nasz magazyn odniesie obrażenia, a jej dane będą musiały zostać przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. d RODO.
 • Zgodnie z art. 6 I lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych może być dopuszczalne na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jeśli jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (dalej „Uzasadniony interes”). Realizację działalności naszego przedsiębiorstwa na rzecz zabezpieczenia miejsc pracy naszych pracowników oraz na rzecz zabezpieczenia interesu naszych udziałowców traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Powyższe znajduje potwierdzenie w opisie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy zdefiniowanego przez ustawodawcę europejskiego. Tym samym można zakładać istnienie uzasadnionego prawnie interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą jest klientem przedsiębiorstwa (uwaga 47 zdanie 2 RODO) lub gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów reklamy bezpośredniej.
 • Jeśli wyślemy reklamę drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom, którzy podali swój adres e-mail podczas rejestracji, bez ich zgody w celu promowania własnych podobnych produktów i przy zapisie danych wskazaliśmy na tę możliwość użycia i prawo do odwołania w dowolnym momencie możliwości korzystania z danych w tym celu bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami, powołujemy się na § 7 ust. 3 ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją (UWG).

3. Państwa prawa

Przysługują Państwu wobec nas następujące prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
 • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia w organie nadzorczym skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Przysługujące Państwu prawa reguluje rozdział 3  RODO. Właściwym organem ochrony danych jest Krajowy inspektor ds. ochrony danych w Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de.

4. Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie wywiera wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po fakcie sformułowaniu go i przekazaniu nam.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych bazuje na priorytecie interesów. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest wymagane dla celów wykonania umowy, co przedstawimy poniżej w opisie poszczególnych funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane przez nas w sposób przez nas praktykowany. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuację merytorycznie i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je dostosujemy albo podamy Państwu przyczyny, dla których zmuszeni jesteśmy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiści mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie dotyczącym przetwarzania danych dla celów reklamowych mogą nas Państwo poinformować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w pkt. 1.

5. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

Informacje o naszych klientach są dla nas ważne i pomagają nam optymalizować naszą ofertę. Przekazujemy otrzymane informacje osobom trzecim tylko w opisanym poniżej zakresie:

Przedsiębiorstwa powiązane: Delticom przekazuje dane osobowe (i dane użytkowników) przedsiębiorstwom powiązanym i spółkom córkom dla celów realizacji zleceń.
Te przedsiębiorstwa podlegają albo niniejszemu oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych albo wytycznym, które oferują co najmniej taką samą ochronę, jak niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych.

Usługodawcy: Zlecamy innym firmom i pojedynczym osobom realizację zadań w naszym imieniu. Przykłady to m. in. dostawa przesyłek, wysyłka listów lub e-maili, realizacja płatności (karty kredytowe, procedura polecenia zapłaty i zakup na rachunek), aktualizacja naszych list klientów, analiza naszych baz danych, działania marketingowe oraz obsługa klienta. Ww. usługodawcy mają dostęp do danych osobowych, których potrzebują do wykonania swoich zadań. Nie wolno im jednak używać ich do innych celów. Są oni ponadto zobowiązani do traktowania tych informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Usługodawcy spoza UE/EOG: Nie możemy wykluczyć, że nasi podwykonawcy korzystają z usług usługodawców w państwach trzecich. Wszystkich usługodawców zobowiązujemy zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4 RODO do przestrzegania stosownych i wystarczających gwarancji w rozumieniu art. 44 i nast. RODO (przekazanie do państw trzecich).

Okazjonalnie mają Państwo możliwość wzięcia udziału w ankiecie oraz wyrażenia zgody na przekazanie przez nas Państwa danych osobowych osobom trzecim na potrzeby działań marketingowych. Tylko wtedy, gdy aktywnie zatwierdzą Państwo tę opcję, przekażemy Państwa dane wybranym kooperantom lub prześlemy oferty na zlecenie innych przedsiębiorstw. Jeżeli tak się stanie, to przedsiębiorstwo nie otrzyma Państwa nazwiska ani adresu ani żadnych informacji umożliwiających Państwa identyfikację. Ankieta i zezwolenie na przekazanie Państwa danych osobom trzecim na potrzeby marketingowe są odrębnymi dokumentami. Oznacza to, że mogą Państwo wypełnić ankietę marketingową bez konieczności udzielania nam zgody na przekazanie Państwa danych osobom trzecim lub odwrotnie, jeśli takie jest Państwa życzenie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda”).

Ochrona Delticom i osób trzecich: Udostępniamy dane o kontach klientów i dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy przekazanie tych danych jest konieczne w celu zastosowania naszych ogólnych warunków handlowych lub innych umów lub jeśli musimy chronić prawa nasze, naszych klientów i osób trzecich. Obejmuje to wymianę danych z przedsiębiorstwami, które specjalizują się w zapobieganiu i minimalizacji nadużyć i oszustw związanych z korzystaniem z kart kredytowych. Jednocześnie wyraźnie oświadczamy, że w związku z tym nie ma miejsca przekazywanie danych do tych przedsiębiorstw w celu ich gospodarczego wykorzystania, co stałoby w sprzeczności z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych.

Dobrowolne przekazanie danych: Po pomyślnym wystawieniu oceny mają Państwo możliwość dobrowolnego wzięcia udziału w ankiecie marketingowej, która służy nam do dalszej poprawy obsługi użytkowników.
Przykład: wysyłka newslettera do kooperantów. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda”). 

6. Kryteria przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi wyszczególnionymi w niniejszym oświadczeniu. Jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do przygotowania umowy lub jej wykonania zostają one usunięte z zachowaniem odpowiednich ustawowych terminów przechowywania danych. Przykładowo podatkowy lub handlowy obowiązek przechowywania danych księgowych wynosi 6 lub 10 lat zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) lub § 147 ordynacji podatkowej (AO).

Dane osobowe, które są gromadzone i wyświetlane w ramach raportu testowego, będą przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa, zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych lub zaprzestania przez nas świadczenia usługi. Jeżeli raporty testowe będą przedmiotem sporu prawnego (np. skargi, naruszenia prawa konkurencji lub prawa własności przemysłowej, spór o charakterze karnym) wpisy i inne dane będą zapisywane w trakcie trwania sporu prawnego i przechowywane przez kolejne trzy lata rozpoczynając od kolejnego roku zgodnie z ustawowymi terminami przechowywania danych. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO („Uzasadniony interes”).

W przypadku odpowiedzi na wszelkie inne pytania bez obowiązującego stosunku umownego, przechowujemy treść komunikacji przez trzy lata zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, o ile nie jest konieczne przestrzegane wyżej wymienionych handlowych i podatkowych okresów przechowywania danych. Przechowywanie przez trzy lata odbywa się w naszym uzasadnionym interesie w celu ochrony prawnej przed roszczeniami wynikającymi z podanych przez nas informacji. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi art. 6 lit. f RODO („Uzasadniony interes”).

7. Newsletter

Oferujemy Państwu także możliwość zasubskrybowania naszego bezpłatnego newslettera np. na stronie https://www.testopon.com/web/pages/newsletter. Newsletter wysyłamy tylko w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub istnieje zezwolenie prawne.

Aby uniemożliwić nieuprawnione wpisywanie obcych adresów e-mail do naszej listy mailingowej, korzystamy z tzw. podwójnej zgody podczas zapisu do newslettera (double opt-in). Po pomyślnej rejestracji utrzymują Państwo e-mail potwierdzający. Proces subskrypcji jest rejestrowany w celu spełnienia prawnego obowiązku dokumentacyjnego.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, można w dowolnym momencie zwrócić się do nas poprzez stronę internetową https://www.testopon.com/web/pages/newsletter, np. Formularz kontaktowy w celu wyrejestrowania się z newslettera lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres testopon@delti.com. W przyszłości będzie można to bardzo łatwo ustawić w swoim koncie użytkownika w sekcji „Moje konto”.

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W przypadku braku zgody podstawę prawną stanowi § 7 ust. 3 ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją (UWG).

8. Zmiany oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych

Ze względów ustawowych i/lub organizacyjnych konieczna może stać się w przyszłości, również niedalekiej, zmiana lub dostosowanie oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych. Zawsze obowiązuje aktualna w danym momencie wersja oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych.

II. Przetwarzanie danych w zakresie poszczególnych rodzajów wykorzystania

1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Podczas czysto informacyjnego użytkowania naszej strony internetowej, tj. w przypadku, gdy się Państwo nie zarejestrują lub nie przekażą nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę, będziemy gromadzić następujące dane, które ze względów technicznych są niezbędne, aby móc wyświetlać Państwu naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica względem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość przetransferowanych za każdym razem danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Oprócz danych podanych powyżej podczas przeglądania naszej strony na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera wraz z przyporządkowaniem do stosowanej przez Państwa przeglądarki i za pośrednictwem których do miejsca, które wysyła pliki cookies (w tym przypadku do nas), wpływają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była efektywniejsza i jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Uzasadniony interes”).

2. Kontakt

W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu), aby móc odpowiedzieć na zadane pytania. Dane zgromadzone w związku z powyższym usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie nie jest wymagane lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku obowiązywania ustawowego obowiązku przechowywania tych danych.

Jeśli są Państwo naszym zarejestrowanym użytkownikiem i mają Państwo pytania lub reklamacje dotyczące naszej usługi (platformy ratingowej), podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („Wykonanie umowy”). Jeśli nie są Państwo naszym klientem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Uzasadniony interes”).

3. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane. W tym celu muszą Państwo z reguły podać jeszcze inne dane osobowe, które wykorzystamy do wykonania danej usługi i wobec których obowiązują ww. zasady przetwarzania danych.

W zakresie przetwarzania części Państwa danych osobowych korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych. Wybraliśmy ich bardzo starannie i są oni zobowiązani do wykonywania naszych poleceń.

Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy wraz z partnerami oferujemy udział w akcjach promocyjnych, konkursach, zawarcie umów itp. Szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo podczas wpisywania swoich danych osobowych lub w opisie oferty.

Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy Państwa o skutkach tego faktu w opisie oferty.

4. Stosowanie plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje następujący rodzaj plików cookies, których zakres i działanie objaśniamy poniżej:

Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to przede wszystkim pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. numer ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania Państwa przeglądarki do jednej i tej samej sesji. Dzięki temu możemy rozpoznać Państwa komputer przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub po zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookies usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki.

Ustawienia przeglądarki mogą Państwo zdefiniować indywidualnie i np. odmówić przyjmowania zewnętrznych plików cookies lub wszystkich plików cookies. Informujemy, że w takim przypadku być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto stosujemy pliki cookies, aby móc zidentyfikować Państwa podczas kolejnych odwiedzin, jeśli dysponują Państwo kontem na naszej stronie lub w celu oceny skuteczności działań marketingowych, np. jeśli trafią Państwo na naszą stronę za pośrednictwem strony naszego partnera lub specjalnej reklamy. Pliki cookies przechowywane są maksymalnie przez 30 dni.

Stosowane pliki cookies flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z obiektów HTML5 storage objects, które zapisywane są na Państwa urządzeniach peryferyjnych. Obiekty te zapisują konieczne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików cookie Flash należy zainstalować odpowiedni dodatek, który można znaleźć np. dla przeglądarki Mozilla Firefox na stronie https://addons.mozilla.org/de/firefox/ lub dla przeglądarki Google Chrome https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Korzystanie z obiektów HTML5 storage objects można uniemożliwić, ustawiając w przeglądarce tryb prywatny. Dodatkowo polecamy regularne, ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądania.

5. Korzystanie z kont użytkowników do testowania opon (zarządzanie raportami testowymi użytkowników)

Mogą Państwo dobrowolnie utworzyć konto użytkownika. Pozwala to, oprócz innych funkcji, na zmianę Państwa raportów testowych, dodawanie danych kontaktowych do raportu testowego lub samodzielne usuwanie raportów testowych. Można również zapisać swoją interakcję z Delticom.

Jeśli chcą Państwo zarejestrować konto użytkownika, zapisujemy Państwa nazwę użytkownika, adres e-mail, nazwisko, wybrane przez Państwa hasło spełniające nasze standardy bezpieczeństwa, kod pocztowy i kraj zamieszkania. Maska logowania jest domyślnie ustawiona w taki sposób, aby przy opublikowaniu raportu testowego nie zostały udostępnione żadne dalsze dane osobowe.

Dane logowania z datą, dniem i godziną zostają wyświetlane i są przechowywane do czasu usunięcia go przez Państwa, zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych lub zaprzestania przez nas świadczenia usługi.

Podczas zakładania konta na stronie „Moje konto“ podane przez Państwa dane zostaną zapisane z możliwością odwołania. Wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, mogą zostać w każdej chwili usunięte w sekcji klienta. Podstawę prawną stosowania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Uzasadniony interes”).

Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do przetwarzania podanych przez Państwa danych w celu informowania o ciekawych produktach z naszego portfolio lub przesyłania Państwu wiadomości elektronicznych zawierających informacje techniczne.

III. Pliki cookies/analiza stron internetowych/reklama online bazująca na zachowaniach użytkowników

1. Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej IP komputera użytkownika znajdującego się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracane przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP komputera użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP komputera użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, nie ma możliwości powiązania z nimi konkretnych osób. Jeśli w odniesieniu do Państwa danych wystąpi możliwość identyfikacji osoby, której dane dotyczą, identyfikacja ta zostanie natychmiast wykluczona, a stosowne dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Stosujemy Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i w celu bieżącej optymalizacji tej strony. Dzięki pozyskanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej dla Państwa interesujący. W ramach wyjątkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Google przystąpił do umowy EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Informacja podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące danych osobowych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics również w celu prowadzenia analizy pokrywania się urządzeń użytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID użytkownika. W swoim koncie klienta mogą Państwo w sekcji „Moje dane“, „dane osobowe“ aktywować analizę pokrywania się urządzeń.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics również w celu prowadzenia analizy pokrywania się urządzeń użytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID użytkownika. W swoim koncie klienta mogą Państwo w sekcji „Moje dane“, „dane osobowe“ dezaktywować analizę pokrywania się urządzeń.

2. Google Tag Manager

Korzystamy z GTM firmy Google Inc. („Google“). Z pomocą tej usługi tagi witryny mogą być zarządzane z jednego interfejsu. GTM implementuje w tym celu tagi. Pliki cookie nie są wykorzystywane, dane osobowe nie są zapisywane, ale GTM uruchamia dodatkowe tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. GTM nie ma dostępu do tych danych. Jeśli na poziomie odpowiedniej domeny lub pliku cookie nastąpi dezaktywacja, obowiązuje ona wszystkie tagi śledzenia, o ile zostaną one zaimplementowane za pomocą GTM. Podstawą prawną jest ar. 6 ust. 1 lit. f RODO („Uzasadniony interes”), w celu przedstawienia naszej usługi w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika.

Informacja podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. 

Google podlega umowie o tzw. tarczy prywatności (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Przegląd informacji dotyczących ochrony danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie analityczne Adobe Analytics (Omniture) dla celów analizy i regularnej optymalizacji naszej strony internetowej. Dzięki pozyskanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej dla Państwa interesujący. W ramach wyjątkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA firma Adobe przystąpiła do umowy EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszych usług poprzez analizę użytkowników.

W ramach tej analizy na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies (dalsze informacje na ten temat znajdują się w pkt. 4). Pozyskane dzięki nim informacje zapisywane są na serwerach, również w USA. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze, informujemy, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Zapisywaniu plików cookies można zapobiec, definiując odpowiednie ustawienia w przeglądarce lub klikając przycisk „wyrejestruj się“ na stronie http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ta strona internetowa wykorzystuje Adobe Analytics (Omniture) z ustawieniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ i „Obfuscate IP-Removed“. Dzięki temu adres IP Państwa komputera skracany jest o ostatni oktet i zastępowany generycznym adresem IP. Taki adres IP nie może zostać przyporządkowany. Dzięki temu nie ma możliwości powiązania go z osobą.

Informacja podmiotu trzeciego: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

4. Optimizely

Korzystamy z usługi analizy stron internetowych „Optimizely" oferowanej przez Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, w celu optymalizacji i rozwoju naszych ofert w Internecie. W tym celu testujemy poszczególne strony - na przykład chcemy dowiedzieć się, jakie jest optymalne umieszczenie treści oraz gromadzimy dane statystyczne. Nie są w ramach powyższego gromadzone żadne dane osobowe. Informacje dotyczące zachowań użytkowników tej strony internetowej przekazywane są do firmy Optimizely w USA i tam przechowywane są na serwerach. Podstawę prawną stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Uzasadniony interes”). Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszych usług poprzez analizę użytkowników.

Informacje o ochronie danych osobowych w firmie Optimizely znajdują się na stronie internetowej: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely przystąpił do umowy o tzw. tarczy prywatności EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely można dezaktywować przy pomocy instrukcji, do której link zamieszczamy tutaj: https://www.optimizely.com/opt_out.