Ogólne Warunki Korzystania z serwisu www.testopon.com

§ 1. Podmiot oferujący usługi i dane kontaktowe

Podmiotem oferującym usługi w serwisie www.testopon.com jest

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Dane kontaktowe:

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (pon.-pt. w godzinach 7 - 22)
Telefaks: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Informacje o przedsiębiorstwie

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Rainer Binder
Zarząd: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Siedziba spółki: Hanower
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hanowerze HRB 58026
VAT-UE: DE 812759861

§ 2 Zakres obowiązywania

(1) Serwis www.testopon.com skierowany jest do konsumentów, którzy chcą uzyskać informacje oraz informować innych o oponach. Użytkownicy przedmiotowej strony internetowej otrzymują bezpłatne raporty z użytkowania i oceny opon do samochodów i motocykli.

(2) Niniejsze ogólne warunki użytkowania w wersji aktualnie obowiązującej obowiązują w momencie korzystania ze strony (użytkownicy niezarejestrowani) serwisu www.testopon.com oraz w momencie rejestracji na portalu (użytkownicy zarejestrowani).

(3) Korzystając z serwisu www.testopon.com i z oferowanych na stronie internetowej serwisu usług, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tej strony internetowej oraz na obowiązywanie aktualnych warunków użytkowania.

§ 3 Treści własne

Firma Delticom AG odpowiada za treści własne, które stanowią ofertę i znajdują się na stronie www.testopon.com według przepisów ustawowych. Obowiązują ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w § 10 niniejszych warunków użytkowania.

§ 4 Treści podmiotów trzecich

(1)  Firma Delticom AG umożliwia użytkownikom publikację określonych treści na stronie www.testopon.com w celu ich odczytu przez innych użytkowników. Możliwość ta udostępniana jest nieodpłatnie, wyjątki wymagają podjęcia odrębnych ustaleń. Do ww. treści (zwanych dalej „treściami użytkownika“) należą:

- oceny opon

- raporty z użytkowania

- zdjęcia

- filmy

(2) Publikacja treści użytkownika nie podlega zaskarżeniu. Nie można jej także w żaden sposób wymóc ani żądać. Nie przysługuje prawo do publikacji treści użytkownika.

(3) Publikacja treści użytkowników na stronie www.testopon.com nie stanowi wiążącej prawnie wypowiedzi ani twierdzenia, oceny ani zalecenia firmy Delticom AG, lecz odzwierciedla wyłącznie opinie użytkowników. Firma Delticom AG nie jest właścicielem treści użytkowników i nie odpowiada za ich poprawność, aktualność i/lub kompletność.

(4) Firma Delticom AG nie jest zobowiązana do kontroli prawnej treści wstawianych przez użytkowników oraz ich monitorowania. Powyższe pozostaje poza zasięgiem możliwości firmy. Jeśli firma Delticom AG otrzyma informację o naruszeniu przepisów ustawowych i/lub przepisów prawa, podejmie kroki niezbędne do usunięcia ww. naruszenia. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w § 5.

§ 5 Ochrona prawna i przyznanie praw

(1) Treści/dane (np. produkty, marki, logo, znaki przedsiębiorstwa itd.) publikowane na stronie www.testopon.com  podlegają ochronie prawnej.

Użytkownik udziela firmie Delticom AG nieodpłatnie prawa do zapisu, powielania oraz wykorzystywania w ramach wszelkich znanych obecnie praw do użytkowania i wykorzystywania wszelkich wstawionych przezeń treści oraz do publikowania ich w dowolnym miejscu na stronie www.testopon.com lub w innych elektronicznych mediach komunikacyjno-informacyjnych, za które ww. firma odpowiada, w szczególności udostępniać publicznie lub odtwarzać w inny sposób. Udziela on firmie Delticom AG prawa do udzielania podmiotom powiązanym prawa do korzystania z treści użytkownika.

(2) Udzielenie praw do korzystania z treści użytkownika jest nieograniczone czasowo. Użytkownik może wycofać udzielenie ww. praw, usuwając treści z serwisu.

(3) Użytkownik gwarantuje, że posiada nieograniczone prawo do udzielenia firmie Delticom AG praw w wyżej wymienionym zakresie.

(4) Jeśli powstanie podejrzenie, że na stronie www.testopon.com naruszone zostały prawa ochronne, prosimy niezwłocznie nas o tym poinformować pocztą elektroniczną na adres info@delti.com, aby firma Delticom AG mogła dokonać stosownej kontroli i w razie konieczności podjąć działania zmierzające do usunięcia naruszenia. Firma Delticom AG zastrzega sobie prawo do blokowania i/lub trwałego usuwania treści użytkowników oraz profili użytkowników.

Ponadto firma Delticom AG uprawniona jest do:

- wykorzystywania treści dla celów reklamy online w zakresie własnej oferty i oferty przedsiębiorstw z nią powiązanych,

- udzielenia prawa do wykorzystania treści osobom trzecim, jeśli wymaga tego używanie treści na platformach online osób trzecich.

§ 6 Wstawianie treści użytkownika

(1) Warunki publikowania treści użytkownika mogą spełniać zarówno użytkownicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani.

(2) Użytkownik zobowiązuje się do niewstawiania treści:

- naruszających prawa osób trzecich, np. prawa autorskie, prawa do znaków, prawa patentowe lub prawa pokrewne, prawa osobiste, prawo do ochrony danych osobowych lub prawo własności.

- obraźliwych, wyrażających groźby, przymuszenie, mających charakter zniesławiający, promujących przemoc,

- pornograficznych, nieodpowiednich dla młodzieży, rasistowskich, podżegających masy lub w jakikolwiek inny sposób karalnych/sprzecznych z prawem,

- nieprawdziwych,

(3) Minimalny wiek osoby wstawiającej treści użytkownika wynosi 18 lat.

(4) Użytkownicy nie są uprawnieni do oferowania reklamy za pośrednictwem www.testopon.com innym użytkownikom ani osobom trzecim. Powyższe dotyczy również wstawiania odpowiednich linków. Pozytywne przedstawianie produktów nie jest uznawane jako reklama jeśli spełniają one wymogi § 6 ust. 5.

(5) Oceny opon (w tym wypowiedzi na profilach użytkowników, komentarze do zdjęć, zdjęcia, filmy) użytkownika muszą spełniać następujące warunki. Użytkownik jest zobowiązany do

- zagwarantowania prawidłowego przyporządkowania swojej oceny do opony

- wystawiania opinii tylko wtedy, gdy sam użytkował oceniane opony, 

- podawania prawdziwych danych dotyczących opon, ich cech użytkowych i jezdnych lub innych okoliczności/zdarzeń, 

- niepublikowania treści za opłatą ani w zamian za inne korzyści majątkowe,

- niewydawania ocen ani niewstawiania zdjęć, jeśli jest osobą zatrudnioną przez producenta ocenianych opon, właścicielem lub podmiotem prowadzącym zakład producenta ocenianych opon lub jeśli działa na zlecenie ww. osób. To samo dotyczy pracowników przedsiębiorstwa, którzy pod względem ekonomicznym są powiązani z producentem ocenianych opon oraz osób działające na ich zlecenie,

- niewydawania opinii wartościujących, których głównym celem jest zniesławienie producenta lub firmy Delticom AG lub których głównym celem nie jest wydanie rzeczowej i obiektywnej oceny opony

- niewstawiania zdjęć ani filmów, na których można zidentyfikować osoby lub takich, do których użytkownik nie ma praw,

§ 7 Ochrona danych osobowych

(1)  Dane osobowe, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem serwisu www.testopon.com, wykorzystywane są zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych oraz naszą aktualną polityką prywatności. Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

(2) Gromadzenie, zapis i przekazywanie danych osobowych innych użytkowników dla celów innych niż zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie oferty jest niedozwolone. Użytkownicy postępują ze znanymi im lub poznanymi przez nich danymi osobowymi w sposób bezwzględnie poufny, chyba że dane te zostały opublikowane przez osobę, której dane dotyczą.

§ 8 Zwolnienie

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia firmy Delticom AG z wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym zwyczajowych lub zasądzonych przez sąd kosztów obrony prawnej, które wynikają z zawinionego naruszenia obowiązków użytkownika lub gwarancji. Użytkownik będzie wspierał firmę Delticom AG w zakresie obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności udostępniając wszelkie konieczne dla tego celu informacje.

 § 9 Rejestracja

(1) Każdy użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie utworzyć konto użytkownika (zarejestrować się).

(2) Osoba dokonująca rejestracji na portalu www.testopon.com musi mieć ukończone 18 lat. 

(3) Każdy użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji prawdziwe i kompletne dane oraz nie naruszać praw osób trzecich. Z naruszeniem praw osób trzecich mamy do czynienia między innymi wtedy, gdy informacje o osobach trzecich lub inne dane ich dotyczące wykorzystywane są bez ich zgody, np. imię i nazwisko lub adres e-mail. Rejestracja wielokrotna jest niedopuszczalna. Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić lub zaktualizować informacje podane podczas rejestracji.

(4) Użytkownicy zarejestrowani są odpowiedzialni za poufne traktowanie przekazanych im lub wybranych przez nich danych dostępu (w szczególności hasła). Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania firmy Delticom AG o utracie danych dostępu lub ich nieuprawnionym użyciu. Firma Delticom AG jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta użytkownika na portalu www.testopon.com, jeśli zachodzi podejrzenie, że hasło używane jest przez nieuprawnione osoby trzecie; użytkownik zostanie poinformowany o takiej blokadzie.

(5) W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania firma Delticom AG uprawniona jest do usunięcia treści i informacji wstawionych przez użytkownika. Ponadto firma Delticom AG uprawniona jest do tymczasowego lub trwałego wykluczenia użytkownika z grona osób korzystających z oferty.

(6) W przypadku zawinionego naruszenia niniejszych warunków użytkownik odpowiada wobec Delticom AG na mocy przepisów ustawowych w zakresie odszkodowania za bezpośrednie i pośrednie szkody, również szkody majątkowe, powstałe z tego tytułu. Zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia dalszych roszczeń.

(7) Konto użytkownika może zostać wypowiedziane w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie usunięcia lub przesłania wiadomości e-mail skierowanej do Delticom AG.

(8) Firma Delticom AG zastrzega sobie prawo do zakończenia rejestracji bez podania przyczyn z zachowaniem terminu dwóch tygodni. Prawo do bezterminowego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważną przyczyną jest w szczególności naruszenie obowiązków, o których mowa w niniejszych warunkach.

(9)W przypadku wypowiedzenia lub innego zakończenia umowy firma Delticom AG jest uprawniona do zablokowania lub usunięcia treści wstawionych przez użytkownika. Nie ma obowiązku wykorzystywania lub zablokowania.

§ 10 Gwarancja/dpowiedzialność firmy Delticom AG

(1) Firma Delticom AG nie gwarantuje kompletności, aktualności, poprawności, zgodności z prawem, ani innych cech informacji prezentowanych na portalu www.testopon.com. Informacje te oferowane przez firmę Delticom AG mają wyłącznie charakter informacyjny. Firma Delticom AG nie gwarantuje, że użytkownicy faktycznie dysponują prawami do wstawianych treści.

(2) Ponadto firma Delticom AG nie gwarantuje, że treści przedstawiane na portalu www.testopon.com są wolne od wirusów lub innych cech, które mogą mieć działanie szkodliwe lub niszczące. Użytkownik sam jest odpowiedzialny za ochronę swoich narzędzi do przetwarzania danych w tym zakresie.

(3) Firma Delticom AG odpowiada w zakresie roszczeń wynikających z umowy lub pozaumownych tylko za szkody wynikające z działania umyślnego lub noszącego znamiona rażącego niedbalstwa oraz za szkody wynikające z noszącego znamiona lekkiego niedbalstwa naruszenia takich obowiązków, które są warunkiem należytego wykonania umowy zawartej z danym użytkownikiem i w odniesieniu do których strona umowy liczy, że zostaną wykonane (obowiązki kardynalne). W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność ograniczona jest do szkód typowych dla tego rodzaju umów, które przewidzieć można w dniu zawarcia umowy. Ww. ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu, w zakresie stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku wyraźnego udzielenia gwarancji.

§ 11 Udostępnianie strony internetowej

 (1) Firma Delticom AG nie może ręczyć za nieprzerwaną możliwość korzystania ani dostępność oferty na portalu www.testopon.com, ani nie gwarantuje powyższego, w szczególności nie odpowiada za opóźnienia natury technicznej, przerwy i awarie.

(2) Firma Delticom AG zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania udostępnionych informacji oraz do zablokowania, zmiany, uzupełnienia, usunięcia portalu www.testopon.com w części lub całości lub do tymczasowego lub trwałego zakończenia publikowania informacji bez uprzedniej zapowiedzi.

(3) Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób zakłócania prawidłowego działania portalu www.testopon.com np. poprzez omijanie funkcji zabezpieczających, wprowadzanie zmian w systemach komputerowych, serwerach, routerach lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, poprzez nieuprawnione uzyskanie dostępu do ww. urządzeń lub poprzez jakiekolwiek zakłócanie funkcji ww. systemów/urządzeń.

(4) Firma Delticom nie odpowiada za utratę danych

§ 12. Obowiązujące prawo, właściwość sądu i inne postanowienia

(1) Firma Delticom jest uprawniona do przekazywania użytkownikowi oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu lub tradycyjnej poczty, chyba że OWH stanowią inaczej. Ponadto firma Delticom uprawniona jest do składania oświadczeń wobec zarejestrowanego użytkownika w trybie informacji skierowanej do prywatnej skrzynki pocztowej na www.testopon.com-Postfach.

(2) Sądem właściwym jest sąd siedziby spółki Delticom AG w Hanowerze.

(3) Obowiązują przepisy prawa niemieckiego z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 13 Klauzula salwatoryjna

Jeśli jedno z postanowień niniejszego porozumienia jest w całości lub w części nieskuteczne lub utraci skuteczność prawną w terminie późniejszym, nie skutkuje to naruszeniem ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieskutecznego obowiązują przepisy ustawowe. 1